Wimbledon blues by Nirish Shakya

Photographer: Nirish Shakya, IG @nizzah, nizzah.com
Model: Lennie, IG @lennie___

nirish-shakya

nirish-shakya

nirish-shakya

nirish-shakya

nirish-shakya

nirish-shakya-lickstarter-chihuahua

nirish-shakya


Share this post